Ние сме „КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД, ЕИК 206423482, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Любен Каравелов“ 3, ет. 2, ап.3, представлявано от управителя Диана Бисерова Кюрюлева

Политика за обработване и защита на лични данни, прилагана от „КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД

„КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД обработва лични данни в качеството на администратор на лични данни, както и като обработващ на лични данни по възлагане по силата на договор с други администратори на лични данни. Това означава, че Ваши лични данни – например име, ЕГН, адрес, телефон, e-mail за контакт и т.н. може да се съхраняват при нас.

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Тази политика има за цел да разясни всички основни въпроси относно извършваното от нас обработване на лични данни – за какви цели го извършваме, на какво основание и за какъв срок.

Какво включва понятието „лични  данни”

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, ЕГН, адрес,  данни от документ за самоличност, данни за контакт и др. В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, данни за посещения на нашия уебсайт и др. По отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение на всички други, но за да упражнявате правата си, посочени по-долу, по отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви идентифицираме.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н.

Защо и как „КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД обработва лични данни

„КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД извършва дейност по кредитно посредничество, консултантски и информационни услуги; търговско представителство и посредничество; търговска дейност; мениджмънт и маркетинг; комисионни сделки; сделки с интелектуална собственост; информационни услуги; транспортни услуги; лицензионни сделки; стоков контрол; посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и/или юридически лица; внос, износ; разработка на компютърни продукти и технологии; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; търговия и производство на стоки; туроператорска дейност; консултантски услуги във връзка с управлението на процесите за почистване и селектирани групи; онлайн маркетинг; ресторантьорство и хотелиерство след лицензиране; организиране на обучителни курсове и семинари; организиране на конференции; управление на споделени работни пространства; посредничество; услуги; посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и чужбина и всякакъв вид; IT разработки и програмиране; производство на софтуер и препродажбата му; инвестиции; развлекателна дейност; хазартна дейност; информационна дейност; издателска и рекламна дейност; аниматорски, програмни и интернет услуги; производство на стоки; предприемаческа дейност; търговия на едро и дребно; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти – продажба и отдаване под наем; строителство, реконструкция и модернизация, основен и текущ ремонт на всички видове строителни обекти в страната и чужбина; ресторантьорство; експлоатация на заведения; комисионна, спедиционна, складова дейност; както и всяка друга дейност разрешена от закона.

 За осъществяване на тази дейност  е необходимо да обработваме личните данни на нашите клиенти и трети лица, като тези данни може да включват и чувствителна информация, като например здравен и финансов статус. Личните данни се обработват само и единствено за целите на сключените с нас договори и за целите на целините от Вас да бъдат сключени договори.

Всички посочени данни са необходими за предоставяне на най-добрата услуга.  В много случаи, ако нямаме достъп до тези данни,  предлаганите от нас услуги няма да са адекватни на нуждата на клиента, а може да се окажат и невъзможни.

„КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД  събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от нашите клиенти във връзка с подаването на искане за предоставяне на услуга и/или сключване на договор. Личните данни могат да бъдат използвани от „КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД  за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от „КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите на предоставяните от нас услуги, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

„КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД няма право да предоставя лични данни на потребители на услуги на трети лица, с изключение на  изрично посочените в договора за възлагане лица/банки, застрахователи и др./, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. „КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Предоставената информация може да бъде използвана само с цел извършване на предлаганите от „КРЕДИТ КЕПИТАЛ“ ЕООД услуги.

Вашите лични данни ще бъдат използвани с оглед изпълнение на нашите задължения по Закона за счетоводството и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и съобразно всички законови разпоредби, действащи на територията на Република България към момента, в който обработването се извършва. Съответната информация  ще се съхранява  съгласно  вида, срока и начина, указани в задължителните правни норми.

Вашите лични данни може да са ни необходими, за да докажем пред съответните контролни органи или трети лица, че изпълняваме законовите си задължения, както и Във връзка с изясняване на претенции от или срещу нас.

Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме. Ако ние сме приключили партньорските отношения по между си и нямаме законово задължение да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.

Ако искате да получите копие от всички данни, които обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf, .doc).

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

  • Ако не можем да Ви идентифицираме;
  • Ако не обработваме Ваши лични данни;
  • Ако има законова пречка да бъде изпълнено;
  • Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане;
  • Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания заупражняване на едно и също право за кратък период от време, или ако искането Ви вече е било удовлетворено и не са посочени фактически обстоятелства, които да налагат повторното му удовлетворяване.

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ние от своя страна поемаме ангажимент в кратки срокове да Ви предоставим отговор на Вашите въпроси.

Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време 9:00-17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg